Algemene voorwaarden:


De Kwasterette organiseert creatieve workshops/cursussen voor kinderfeestjes, feesten en (bedrijfs)uitjes op diverse locaties. Daarnaast is de Kwasterette in te huren voor schminkactiviteiten. De Kwasterette heeft zich ten doel gesteld om in een ongedwongen sfeer creativiteit en gezelligheid voor andere mensen te creëren. 


Definities:

 1. De Kwasterette: Astrid Rombouts, Molenstraat 109, 4793 RA Fijnaart. 

Tel: 06 1564 1869


2.  De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke met de Kwasterette een overeenkomst sluit met betrekking tot de door de Kwasterette te leveren producten en/of door de Kwasterette te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de door de Kwasterette georganiseerde activiteiten. 

 

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met de Kwasterette, die betrekking hebben op de producten of diensten van de Kwasterette 

 

4. Activiteit: de door de Kwasterette aangeboden diensten, waarbij ook producten worden geleverd te weten workshops, kinderfeestjes, teamuitjes, schmink. Aanmelding boekingen kunnen worden gedaan per e-mail, telefonisch of via Facebook messenger. In verband met de aankoop van eventueel te gebruiken producten verzoekt de Kwasterette de individuele klant zich minimaal 1 week voor de gewenste datum aan te melden. Het minimale aantal deelnemers voor een workshop is 1 persoon. 

 

Indien de klant zich minder dan 7 dagen voor de gewenste datum aanmeldt, behoudt de Kwasterette zich het recht voor om deelname te weigeren. Natuurlijk zal er altijd gekeken worden of het nog mogelijk is om de klant deel te laten nemen aan de gewenste activiteit. Minimale deelname voor een kinderfeestje-activiteit ( te weten een schilderactiviteit) is 6 kinderen. Het is mogelijk om voor minder dan 6 kinderen een kinderfeestje-activiteit te boeken, de klant dient echter wel voor minimaal 6 kinderen te betalen. De datum vindt plaats in overleg met de Kwasterette. Kinderfeestjes-activiteiten vinden plaats bij de klant thuis,  of indien gewenst, op een andere locatie. Bedrijfsuitjes tot 10 personen dienen minimaal 3 weken voor de gewenste datum aangemeld te worden. De datum gebeurt in overleg met de Kwasterette.

Groepen vanaf 8 personen in nader overleg met de Kwasterette. 


Op locatie:

 Bij een minimale deelname van 6 à 8 personen ( ligt aan de workshop) komt de Kwasterette desgewenst ook op een door de klant voorgestelde locatie. Uiteraard geschiedt dit in overleg met de Kwasterette. De prijs voor een activiteit blijft volgens de website,en in overleg, veranderingen voorbehouden, echter zijn de reiskosten hierbij nog niet inbegrepen. 

 

Betaling individuen en groepen tot 10 personen:

 De klant ontvangt van de Kwasterette zo spoedig mogelijk een bevestiging van de afspraak. Betaling geschiedt door contante betaling (liefst gepast) op de dag of avond zelf, per betaalverzoek of wordt overgemaakt in ieder geval 14 dagen na de geleverde dienst. Er kan een betalingverzoek gevraagd worden. Voor cursussen geldt: vooruitbetaling van totale bedrag, daaropvolgend is de afspraak definitief. Er is geen restitutiebedrag van gemiste lessen.

 

De klant ontvangt van de Kwasterette zo spoedig mogelijk een bevestiging van de afspraak en een overzicht van de kosten. De activiteit wordt als definitief beschouwd na ontvangst van een bevestiging van de Kwasterette .  


Prijzen:

 De door de Kwasterette opgegeven prijzen zijn gebaseerd op: – inkoopprijzen; – kosten van arbeidsloon; – belastingen. De Kwasterette valt vanaf jan. 2020 onder de KOR regeling. 
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/kleineondernemersregeling-verandert/
Tevens zijn bij de prijs inbegrepen alle benodigde materialen, tenzij anders vermeld. 


Annuleren:

Kinderfeestjesactiviteiten, groepen vanaf 10 personen, schminkactiviteiten  Indien u met minder personen/kinderen komt dan waarvoor gereserveerd is, dient het volledige afgesproken bedrag alsnog betaald te worden. Wel is het mogelijk om andere personen mee te nemen voor degene, die niet kan deelnemen. Wordt de workshop binnen een week voor de gereserveerde datum geannuleerd, dan brengt de Kwasterette het volledige bedrag in rekening bij de klant. Mocht onverhoopt door onvoorziene omstandigheden de activiteit door de Kwasterette worden geannuleerd, dan zal het indien reeds betaalde bedrag worden terugbetaald. Bij te weinig deelnemers kan een geplande workshop worden geannuleerd. 


Reiskosten:

 Ik reken een vergoeding, vanuit Fijnaart, Molenstraat 109. Deze kosten worden u vooraf bekend gemaakt. Indien er parkeerkosten zijn, komen deze tevens voor rekening van de betreffende deelnemer(s). 


Aansprakelijkheid:

 Tijdens de activiteiten wordt er gewerkt met diverse materialen (lijm, verf, gereedschap e.d.). De Kwasterette verzoekt u hier rekening mee te houden. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is de Kwasterette niet aansprakelijk. De Kwasterette is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke dan ook ontstaan aan eigendom van of aan de deelnemer zelf en/of aan derden. Evenmin is de Kwasterette aansprakelijk voor schade, die de deelnemer toebrengt aan eigendommen die de locatie toebehoort. Voor gevolgschade is de Kwasterette niet aansprakelijk. De Kwasterette zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. De Kwasterette verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: – niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van de Kwasterette en/of door de Kwasterette ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 2 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan de Kwasterette toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. De Kwasterette is in die gevallen niet schadeplichtig. De Kwasterette is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van de Kwasterette. De klant vrijwaart de Kwasterette voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door de Kwasterette verrichte diensten en/of producten. 
De ballonnenbogen en/of -zuilen zijn geschikt voor 24-uurs- activiteiten buiten en 50-uurs activiteiten binnenshuis.

 

Publiceren/ auteursrecht:

 De Kwasterette is , met instemming van de klant, gerechtigd om foto’s welke tijdens de activiteit worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken. Foto’s welke tijdens een activiteit worden gemaakt door de klant, mogen enkel gebruikt worden voor eigen gebruik. De Kwasterette verleent geen toestemming om op welke wijze dan ook de foto’s van de klant te gebruiken voor commerciële doeleinden, mits hier vooraf door de Kwasterette schriftelijk toestemming voor is verleend. 


Persoonsgegevens:

 Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door de Kwasterette. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. 


Wijzigingsrecht:

 De Kwasterette heeft het recht om tussentijds de algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Tevens is de Kwasterette niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten op de website en op de facebookpagina. 


Copyright:

 De Kwasterette behoudt zich het recht voor dat zonder schriftelijke toestemming er niets van deze website of van de facebookpagina, mag worden gekopieerd, verspreid en/of opgeslagen. Door de aanmelding van de klant bij een activiteit van de Kwasterette, verklaart de klant dat deze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden welke hierboven staan beschreven.